1397/10/01 

برتری  مصرف گیاهان دارویی

 

فرآورده های گیاهی چنانچه به منظور پیشگیری، درمان و یا تأثیر اعمال فیزیولوژیک به کار روند، به عنوان دارو تلقی می شوند، حتی اگر این مواد به عنوان مـاده غـذایی مـصرف شوند و اثر درمانی شناخته شدهای نداشته باشند. امروزه درمان بیماری ها بیشتر از طریق داروهایی صورت می گیـرد که منشاء صنعتی دارند و فقط در آزمایشگاه تهیه می شوند و اثرات قاطع آنها در درمان بیماری ها، موجب توسعه مصرف آنها شده است، با توجه به اینکـه بـا مـصرف بعـضی از ایـن داروها زیان هایی به بدن می رساند، روز به روز بـه گیاهـان دارویی و فرآورده های آنها توجـه بیـشتری شـده و اعتقـاد عمومی در مورد استفاده از آنها پیوسته تقویت می گردد. استفاده و کاربرد داروهای گیاهی تنها به کشورهای در حال توسعه اختصاص ندارد، بلکه این داروهـا در کـشورهای پیشرفته نیز از عوامل مهم و مؤثر در سـاخت دارو، درمـان، بهداشت و سلامتی میباشند.

 

گیاهان دارویی در طول تاریخ همیشه مورد مصرف انسان ها قرار داشته و آثار دارویی و موارد آن بر هیچ استفاده کس پوشیده نیست. گیاه درمانی دانشی با پیشینه غنی تاریخی است و همواره یکی از پایه های اصلی مکاتب رایج در تمدنهای باستانی مصر، هند، آشور، بابل، چین، یونان، ایران و نیز طب اسلامی بوده است.  استفاده از  گیاهان دارویی از دیرباز در ایران و دیگر کشورها بین مردم رایج بوده و در زمان های گوناگون مقدار  مصرف گیاهان دارویی با توجه به مقتضیات زمان دست خوش تغییرات زیادی شده است.

 

بسیاری از بیماران به علت عوارض جانبی و منفی برخی از داروهای شیمیایی، تمایل زیادی برای درمان توسط داروهایی گیاهی نشان می دهند. مروری بر مطالعات مختلف دلایلی را که ممکن است به علت آن بسیاری از بیماران گیاهان دارویی را به جای داروهای شیمیایی استفاده کنند، مشخص کرده است که این دلایل عبارتند از: موثر نبودن همیشگی طب متداول، عوارض نامطلوب داروها، تایید گیاهان دارویی توسط هنجارهای انتزاعی، شبکه های اجتماعی، افراد مهم و صاحب نفوذ و رسانه های عام پسند، دسترسی گسترده به گیاهان دارویی حتی به شکل مکمل های غذایی،  درک بی ضرر بودن و در نهایت هزینه مناسب در مقابل داروهای رایج و استطاعت مالی غالب مردم از جمله عوامل استفاده از داروهای گیاهی می باشد.گیاهان دارویی از نظر معیار ارزان بودن در اولویت قرار داشته، اما دسترسی  به آنها برای عموم نسبت به داروهای شیمیایی بسیار پایین تر است. همچنین، عوارض داروهای شیمیایی  به گونه ای شایان توجه بیش تر از گیاهان دارویی و داروهای گیاهی ارزیابی شد.


نظرات کاربران
ارسال نظر